Skip to main content
Informacija asmenims teikiama telefonu (8 5) 271 7256

Valstybės tarnautojai atsakingi už asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

 • Rita Vilemienė, el.p.

Juridinių asmenų prašymai gali būti teikiami el.p [email protected].

E-paslaugos

[[#ex]]

Registro pažymos ar išrašo užsakymas

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pateikti prašymą dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo, peržiūrėti šių dokumentų rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu gauti parengtą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu.


Įgaliojimų suteikimas

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui įgalioti kitą asmenį pateikti prašymą dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo, peržiūrėti šių dokumentų rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu gauti parengtą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu. Juridinio asmens vadovas suteiktą įgaliojimą gali bet kada atšaukti.


Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pagal pateiktus prašymus dėl Registro pažymos ar išrašo gavimo peržiūrėti Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, t. y., pateikus juridinio asmens kodą bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos ar išrašo parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

[[#ex]]

Tvarkos

1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų išdavimo tvarka juridiniams asmenims, siekiantiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

[[#ex]]

1.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?

Prašymas pateikti Registro pažymą apie juridinį asmenį, juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiamas:

 • tiesiogiai, juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
 • elektroniniu būdu (internetu) adresu https://iktazr.vrm.lt arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais www.evaldzia.lt arba www.epaslaugos.lt.

1.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo kreipdamasis tiesiogiai pateikia:

 • nustatytos formos prašymą;
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • atlyginimo už Registro pažymą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 • įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu, per pasiuntinį pateikiamas:

 • nustatytos formos prašymas;
 • atlyginimo už Registro pažymą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

Registro pažymą užsakyti elektroniniu būdu internetu
gali juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemos naudotojai, atlikę asmens tapatybės nustatymo procedūrą (identifikavimą) šioje sistemoje. Užsisakyti pažymą elektroniniu būdu galima per elektroninių paslaugų portalą adresu: www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkus nuorodą „Registro pažymos ar išrašo užsakymas“ . Taip pat Registro pažymą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais: www.evaldzia.lt arba www.epaslaugos.lt

Juridinio asmens vadovas elektroniniu būdu gali įgalioti kitą asmenį pateikti ir tvarkyti prašymus dėl Registro pažymos išdavimo per elektroninių paslaugų portalą adresu: www.ird.lt pasirinkęs nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkęs nuorodą „Įgaliojimų suteikimas“. Juridinio asmens vadovas suteiktą įgaliojimą gali bet kada panaikinti.

Registro pažyma išduodama, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“, nustatytą atlyginimo dydį.


1.3. Kaip užpildyti nustatytos formos prašymą dėl Registro pažymos išdavimo?

Prašyme nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, Registro pažymos gavimo teisinis pagrindas, Registro duomenų pateikimo forma (Registro pažyma ), Registro pažymos gavimo tikslas, Registro pažymos gavimo būdas(registruotu paštu, atsiimant juridinio asmens atstovo asmeniškai arba gaunant Registro pažymą elektroniniu būdu, pasirašytą elektroniniu parašu), pageidaujamas Registro pažymos egzempliorių kiekis. Pažymima, ar pageidaujama gauti pranešimą apie pažymos parengimą trumpąja teksto žinute, nurodant telefono numerį ir mobiliojo ryšio operatorių. Prašyme nurodomi juridinio asmens vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį ir buhalterio (buhalterių), ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data) ir pateikiamas rašytinis juridinio asmens vadovo ir kitų nurodytų asmenų sutikimas dėl jų duomenų teikimo iš Registro. Prašymą pasirašo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Prašymas patvirtinamas įmonės spaudu (jeigu juridinis asmuo jį turi).


1.4. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą

  Pažymų išdavimas per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
1. Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą ar kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 10,44 Eur 15,63 Eur

Pastaba. Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) kitų valdymo ar priežiūros organo narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos išdavimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3,48 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 5,21 euro. Pvz. Jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos išdavimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6,96 euro.

  Pažymų išdavimas per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
2. Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą ar kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, pasirašytos elektroniniu parašu, teikimas elektroniniu būdu (internetu): 9,57 Eur 14,34 Eur

Pastaba. Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) kitų valdymo ar priežiūros organo narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį į ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos teikimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3.19 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 4.78 euro. Pvz. Jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos teikimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6.38 euro.

3. Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą ar kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus teikimas registruotu paštu:
  Pažymų išdavimas per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
Lietuvos Respublikoje: 12,98 Eur 18,17 Eur
Europos Sąjungos valstybėse narėse: 15,47 Eur 20,66 Eur
Kitose valstybėse: 15,31 Eur 20,50 Eur

Pastaba. Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) kitų valdymo ar priežiūros organo narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos išdavimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3,48 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 5,21 euro. Pvz. Jeigu pažyma teikiama registruotu paštu Lietuvos Respublikoje ir jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos išdavimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6,96 euro + 2,54 euro registruoto pašto išlaidos, viso 9,50 euro.

Atlyginimo už Registro pažymos antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 11,02 euro(pirmas egz. – 10,44 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamai elektroniniu būdu.

Registro pažymos išduodamos skubos tvarka, jeigu rengiant Registro pažymą nereikia patikslinti ar papildyti Registro duomenų.


1.5. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą ar išrašą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas – Informatikos ir ryšių departamentas;
 • Gavėjo kodas – 188774822;
 • Gavėjo sąskaita – LT317300010099475423;
 • Gavėjo bankas – AB Swedbank;
 • Banko kodas – 73000;
 • SWIFT kodas – Habalt 22;
 • Mokėjimo paskirtis – „TP“ ir nurodyti juridinio asmens pavadinimą, jeigu už juridinį asmenį moka kitas asmuo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokamieji pavedimai, kurių mokėjimo paskirtyje nebus nurodytas juridinio asmens pavadinimas neužskaitomi – įmoka grąžinama pateikus paraišką.


1.6. Kaip sužinoti apie Registro pažymos rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie šio dokumento parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?

Elektroninių paslaugų portale adresu: www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkus nuorodą „Peržiūrėti pažymos rengimo eigą“ galite pasitikrinti pažymos rengimo eigą, t. y. pateikus juridinio asmens ir apsaugos kodus bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

Asmenys, užsakantys Registro pažymas, informaciją apie pažymos parengimą gali gauti trumpąja teksto žinute (SMS). Paslauga teikiama asmenims, kurie pildydami prašymą Registro pažymai ar išrašui gauti nurodo, kad nori gauti pranešimą apie pažymos parengimą (jeigu pažymą ar išrašą nori atsiimti asmeniškai) arba pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą ir išsiuntimą (jeigu pažymą ar išrašą nori gauti registruotu paštu), bei nurodo telefono numerį, į kurį nori gauti pranešimą ir mobiliojo ryšio operatorių. Paslaugos kaina – 0,29 Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Paslaugos mokestis įtraukiamas į mobiliojo ryšio vartotojo sąskaitą. Paslauga veikia tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.


1.7. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengtą Registro pažymą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu (internetu). Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas atsiimti Registro pažymą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia galiojantį asmens tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, užsakęs Registro pažymą elektroniniu būdu, Registro pažymą, pasirašytą elektroniniu parašu, gali gauti elektroniniu būdu adresu: www.ird.lt arba pasinaudojęs Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais: www.evaldzia.lt arba www.epaslaugos.lt.


1.8. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?

Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu https://adoc.archyvai.lt pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.


1.9. Užsisakyti Registro pažymą elektroniniu būdu (internetu)


1.10. Prašymo formos pavyzdžiai

Prašymų formos, užsisakant Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymas apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje (pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą galiojantį :


1.11. Ką daryti, jeigu Portale nėra atvaizduojami laukai?

Prisijungus prie Portalo, kartais neatvaizduojami arba nekorektiškai atvaizduojami meniu arba formos laukai. Korektiškam atvaizdavimui atlikite šiuos veiksmus:

1. Meniu juostoje spauskite Tools (Įrankiai) mygtuką. Atsidariusiame meniu lange paspauskite Compatibility View settings (Suderinamumo rodinio nustatymai). Jei nematote meniu juostos, klaviatūroje paspauskite ALT mygtuką.
   
2. Atsidariusiame nustatymų lange įveskite adresą vrm.lt, paspauskite mygtukus Add (Įtraukti) ir Close (Uždaryti). Puslapiui persikrovus, laukai turėtų būti korektiškai atvaizduojami.

[[#ex]]

2. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų ar išrašų išdavimo tvarka juridiniams asmenims

[[#ex]]

2.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo?

Prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiamas:

 • tiesiogiai, juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
 • elektroniniu būdu (internetu) adresu https://iktazr.vrm.lt arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais www.evaldzia.lt arba www.epaslaugos.lt.

2.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai ar išrašui gauti?

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo kreipdamasis tiesiogiai pateikia:

 • nustatytos formos prašymą (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 • įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu, per pasiuntinį pateikiamas:

 • nustatytos formos prašymas (prašymo formos pavyzdys);
 • atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

Registro pažymą ar išrašą užsakyti elektroniniu būdu internetu gali juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemos naudotojai, atlikę asmens tapatybės nustatymo procedūrą (identifikavimą) šioje sistemoje. Užsisakyti pažymą elektroniniu būdu galima per elektroninių paslaugų portalą adresu: www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkus nuorodą „Registro pažymos ar išrašo užsakymas“ . Taip pat Registro pažymą ar išrašą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais: www.evaldzia.lt arba www.epaslaugos.lt.

Juridinio asmens vadovas elektroniniu būdu gali įgalioti kitą asmenį pateikti ir tvarkyti prašymus dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo per elektroninių paslaugų portalą adresu www.ird.lt pasirinkęs nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkęs nuorodą „Įgaliojimų suteikimas“. Juridinio asmens vadovas suteiktą įgaliojimą gali bet kada panaikinti.

Registro pažyma pradedama rengti, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 (Žin., 2012, Nr. 70-3601), nustatytą atlyginimo dydį.


2.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos ar išrašo išdavimą

  Pažymų išdavimas per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
Registro pažymos ar išrašo išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 4,34 Eur 6,52 Eur
Registro pažymos ar išrašo teikimas elektroniniu būdu (internetu): 4,05 Eur 6,08 Eur
Registro pažymos ar išrašo teikimas registruotu paštu:    
Lietuvos Respublikoje: 6,88  Eur 9,06  Eur
Europos Sąjungos valstybėse narėse: 9,37 Eur 11,55 Eur
Kitose valstybėse:  9,21  Eur 11,39 Eur

Pastaba. Atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 4,92 euro (pirmas egz. – 4,34 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai ir išrašui, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamiems elektroniniu būdu.

Registro pažymos ar išrašai išduodami skubos tvarka, jeigu rengiant Registro pažymą ar išrašą nereikia patikslinti ar papildyti Registro duomenų.

Informuojame, kad Registro išrašas apie Registre tvarkomus duomenis vieną kartą per kalendorinius metus teikiamas neatlygintinai.


2.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos ar išrašo išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą ar išrašą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas – Informatikos ir ryšių departamentas;
 • Gavėjo kodas – 188774822;
 • Gavėjo sąskaita – LT317300010099475423;
 • Gavėjo bankas – AB Swedbank;
 • Banko kodas – 73000;
 • SWIFT kodas – Habalt 22;
 • Mokėjimo paskirtis – „TP“ ir nurodyti juridinio asmens pavadinimą, jeigu už juridinį asmenį moka kitas asmuo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokamieji pavedimai, kurių mokėjimo paskirtyje nebus nurodytas juridinio asmens pavadinimas neužskaitomi – įmoka grąžinama pateikus paraišką.


2.5. Kaip sužinoti apie Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie šių dokumentų parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?

Elektroninių paslaugų portale adresu: www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkus nuorodą „Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą“ galite pasitikrinti pažymos ar išrašo rengimo eigą, t. y. pateikus juridinio asmens ir apsaugos kodus bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos ar išrašo parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

Asmenys, užsakantys Registro pažymas ar išrašus, informaciją apie pažymos ar išrašo parengimą gali gauti trumpąja teksto žinute (SMS). Paslauga teikiama asmenims, kurie pildydami prašymą Registro pažymai ar išrašui gauti nurodo, kad nori gauti pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą (jeigu pažymą ar išrašą nori atsiimti asmeniškai) arba pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą ir išsiuntimą (jeigu pažymą ar išrašą nori gauti registruotu paštu), bei nurodo telefono numerį, į kurį nori gauti pranešimą ir mobiliojo ryšio operatorių. Paslaugos kaina –  0,29 euro, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Paslaugos mokestis įtraukiamas į mobiliojo ryšio vartotojo sąskaitą. Paslauga veikia tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.


2.6. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą ar išrašą?

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengtą Registro pažymą ar išrašą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu. Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas atsiimti Registro pažymą ar išrašą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia galiojantį asmens tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, užsakęs Registro pažymą ar Registro išrašą elektroniniu būdu, Registro pažymą ar Registro išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, gali gauti elektroniniu būdu adresu: www.ird.lt arba pasinaudojęs Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais: www.evaldzia.lt arba www.epaslaugos.lt.


2.7. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?

Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu https://adoc.archyvai.lt pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.


2.8. Užsakyti Registro pažymą ar išrašą elektroniniu būdu (internetu)


2.9. Prašymo formos pavyzdžiai

[[#ex]]

3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą teikimo finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms (turinčioms draudimo veiklos licencijas) tvarka

[[#ex]]

3.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?

Paklausimas dėl Registro duomenų apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą Informatikos ir ryšių departamentui pateikiamas:

 • tiesiogiai, finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);

3.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?

Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo kreipdamasis tiesiogiai pateikia:

 • nustatytos formos paklausimą išduoti Registro pažymą (paklausimo formos pavyzdys);
 • finansinių įsipareigojimų sutarties kopiją arba dokumentą, patvirtinantį prievolės įvykdymą regreso tvarka, ar jo kopiją;
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • atlyginimo už Registro pažymą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 • įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu ar per pasiuntinį pateikiamas:

 • nustatytos formos paklausimas (paklausimo formos pavyzdys);
 • finansinių įsipareigojimų sutarties kopija arba dokumentas, patvirtinantis prievolės įvykdymą regreso tvarka, ar jo kopija;
 • atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.

Finansų įstaigoms Registro duomenys teikiami tik tais atvejais, kai būtina nustatyti asmens, kuris pagal sudarytą sutartį nevykdo finansinių įsipareigojimų įstaigai, buvimo vietą.

Draudimo įmonėms Registro duomenys teikiami tik tais atvejais, kai būtina nustatyti asmens, kuris regreso tvarka privalo įvykdyti prievolę, buvimo vietą.


3.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą

  Pažymų išdavimas per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
Registro pažymos išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 2,90 Eur 4,34 Eur
Registro pažymos teikimas registruotu paštu (Registro pažyma ar išrašas parengiami per žemiau nurodytą terminą, neįskaitant siuntimo paštu termino):    
Lietuvos Respublikoje: 5,44 Eur 6,88 Eur

Pastaba. Atlyginimo už Registro pažymos antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 3,48 euro(pirmas egz. – 2,90 euro ir du egz. – po 0,29 euro).

Registro pažymos išduodamos skubos tvarka, jeigu rengiant Registro pažymą nereikia patikslinti ar papildyti Registro duomenų.


3.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas – Informatikos ir ryšių departamentas;
 • Gavėjo kodas – 188774822;
 • Gavėjo sąskaita – LT317300010099475423;
 • Gavėjo bankas – AB Swedbank;
 • Banko kodas – 73000;
 • SWIFT kodas – Habalt 22;
 • Mokėjimo paskirtis – \“TP\“ ir nurodyti juridinio asmens pavadinimą, jeigu už juridinį asmenį moka kitas asmuo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokamieji pavedimai, kurių mokėjimo paskirtyje nebus nurodytas juridinio asmens pavadinimas neužskaitomi – įmoka grąžinama pateikus paraišką.


3.5. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?

Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengtą Registro pažymą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente arba gauti registruotu paštu. Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas atsiimti Registro pažymą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia galiojantį asmens tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (jei dėl pažymos kreipiasi įgaliotas asmuo).


3.6. Prašymo formos pavyzdžiai

[[#ex]]

Informatikos ir ryšių departamento priimamojo darbo laikas

Asmenys departamento priimamajame aptarnaujami departamento priimamojo darbo laiku:

Pirmadieniais Antradieniais Trečiadieniais Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietūs
8.00 – 17.00 val. 8.00 – 17.00 val.* 8.00 – 17.00 val. 8.00 – 17.00 val. 8.00 – 15.45 val.  –

* Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai antradieniais priimami 17.00–18.00 val. Asmenys, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, gali užsiregistruoti tel. (8 5) 271 7256 arba elektroniniu paštu .

Dokumentai