Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2020 / Sausis - Gruodis

6 psl. LR BK 165-177 straipsniai

Užregist- Iš jų Tyrimo rezultatai
ruota
nusikalstamų Nusi- Sunkių Baudž- BPK BPK BPK Nutr- Nutr- Susta- Nutr-
BK Skyrius veikų kalti- ir la- iamųjų 220 418 426 aukta aukta bdyta aukta
bai nusi- str. str. str. BPK BPK BPK BPK
sunkių žengi- 3str. 212 s. 3str. 3str.
nusik. pagr. pagr. 1ž.1d. 2ž.2d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
XXIV Skyrius
Nusikaltimai asmens privataus
gyvenimo neliečiamumui
Neteisėtas asmens būsto neliečia-
mumo pažeidimas BK 165 str. 2 53 53 28 17 24 10 6
Asmens susižinojimo neliečiamumo
pažeidimas BK 166 str. 3 5 5 3 6 1
Neteisėtas informacijos apie privatų
asmens gyv. rinkimas BK 167 str. 4 31 31 14 1 33 8 1
Neteisėtas informacijos apie asmens
gyvenimą atskleidimas ar panaudojim.
BK 168 str. 5 6 6 4 2 13 1
Iš viso 6 95 95 49 20 76 19 8
XXV Skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi-
žengimai asmens lygiateisiškumui ir
sąžinės laisvei
Diskriminavimas dėl tautybės,rasės
lyties,kilmės,religijos ar kitos
grupinės priklausomybės BK 169 str. 7 2
Kurstymas prieš bet kokios tautos,
rasės,etninę,religinę ar kitokią
žmonių grupę BK 170 str. 8 50 50 2 1 62 4 16
Grupių ir organizacijų, turinčių
tikslą diskriminuoti žmonių grupę
arba kurstyti prieš ją,kūrimas ir
veikla BK 170 str. 1ž. 9
Viešas pritarimas tarptautiniams
nusikaltimams,SSRS ar nacistinės
Vokietijos nusikaltimams Lietuvos
Respublikai ar jos gyventojams, jų
ar šiurkštus menkinimas
BK 170 str. 2ž. 10 1 1 5
Trukdymas atlikti religines apeigas
ar religines iškilmes BK 171 str. 11 1 1
Iš viso 12 52 51 1 2 1 69 4 16
XXVI Skyrius
Nusikaltimai asmenų rinkimų teisėms
ir LR Prezidento,Seimo,Europos Par-
lamento bei Savyvaldybių Tarybų
rinkimų ar referndumų tvarkai, poli-
tinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimui
Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar
referendumo teise BK 172 str. 13 3 3 1 2 1
Rinkimų ar referendumo dokumento
suklastojimas arba suklastoto rin-
kimų ar referendumo dokumento pa-
naudojimas BK 173 str. 14 1 1 1 1
Neteisingas rinkimų balsų suskai-
čiavimas BK 174 str. 15 1
Rinkimų ar referendumo dokumento su-
naikinimas,sugadinimas,pagrobimas
arba paslėpimas BK 175 str. 16
Neteisėtas politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimas
BK 175 str. 1ž. 17
Iš viso 18 4 4 2 3 1 1
XXVII Skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi-
žengimai asmens socialinėms teisėms
Darbų saugos ir sveikatos apsaugos
darbe reikalavimų pažeidimas
BK 176 str. 19 58 58 19 14 80 10
Trukdymas profesinių sąjungų veiklai
BK 177 str. 20
Iš viso 21 58 58 19 14 80 10

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2021-01-08

Numeris: NR. (6-2) 24St-46

Parsisiųsti: