Informacija asmenims teikiama telefonu (8 5) 271 7256

Valstybės tarnautojai atsakingi už asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

Rita Vilemienė
El.p.
Diana Janavičienė
El.p.
   

E-paslaugos

[[#ex]]

Registro pažymos ar išrašo užsakymas

Elektroninė paslauga skirta gyventojams elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą pateikti prašymą dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo, peržiūrėti Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą gauti parengtą Registro pažymą ar išrašą. Jeigu neturite galimybės prisijungti prie elektroninių paslaugų portalo, galite atsispausdinti prašymą ir mokėjimo nurodymo formą šio portalo skiltyje „Gyventojams“ pasirinkus nuorodą „Atsispausdinti prašymą dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo ir mokėjimo nurodymo formą“ ir šiuos dokumentus pateikti Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

DĖMESIO: Pažyma, pasirašyta elektroniniu parašu, negalioja užsienio valstybių įstaigose.

Užsakyti paslaugą


Sutikimų pateikimas

Elektroninė paslauga skirta asmenims duoti sutikimą, kad Registro duomenys apie jį būtų teikiami įgaliotiems asmenims, juridiniam asmeniui, dalyvaujančiam viešųjų pirkimų procedūroje.

Sutikimų tipai:

 • vienkartinis sutikimas duodamas vienam elektroninių paslaugų portale užregistruotam prašymui dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo;
 • terminuotas sutikimas duodamas neribotam skaičiui prašymų dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo, kurie bus pateikti per nustatytą sutikimo galiojimo terminą. Terminuotas sutikimas duodamas vienam konkrečiam įgaliotam juridiniam asmeniui, dalyvaujančiam viešųjų pirkimų procedūroje. Terminuotą sutikimą galima atšaukti nustatytam terminui nepasibaigus.

Užsakyti paslaugą


Registro pažymos ar išrašo išdavimas

Pareiškėjui ar jo atstovui, užsakiusiam Registro pažymą ar išrašą elektroniniu būdu ir nurodžius pažymos ar išrašo formą – „Elektroninė forma“, Registro pažyma ar Registro išrašas, pasirašyti elektroniniu parašu, pateikiami elektroniniu būdu (internetu) per elektroninių paslaugų portalą.

Užsakyti paslaugą

[[#ex]]

Tvarkos

 1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų išdavimo tvarka gyventojams

[[#ex]]

1.1. Kur kreiptis asmeniui dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo?

Prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiamas:


1.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai ar išrašui gauti?

Pareiškėjas ar jo atstovas kreipdamasis tiesiogiai pateikia:

 • nustatytos formos prašymą išduoti Registro pažymą ar išrašą (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ar jo kopija, patvirtintą notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka (jei prašymą pateikia pareiškėjo atstovas);
 • atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą (užsakant pakartotinai per kalendorinius metus) sumokėjimą patvirtinantį dokumentą ((jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka);
 • atstovavimą liudijantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas).

Siunčiant prašymą paštu,per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikiamas:

 • nustatytos formos prašymas išduoti Registro pažymą ar išrašą (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo (užsakant pakartotinai per kalendorinius metus) sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka) ar jo kopija;
 • galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą liudijančio dokumento kopijas, patvirtintas notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas);

Registro pažymą ar išrašą užsakyti elektroniniu būdu internetu gali pareiškėjai, elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemos naudotojai, atlikę asmens tapatybės nustatymo procedūrą (identifikavimą) šioje sistemoje. Užsisakyti Registro pažymą ar išrašą galima per elektroninių paslaugų portale adresu https://iktazr.vrm.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Gyventojams“ pasirinkus nuorodą „Registro pažymos ar išrašo užsakymas“. Taip pat Registro pažymą ar išrašą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt.

Registro pažyma ar Registro išrašas pradedamas rengti, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 (Žin., 2012, Nr. 70-3601), nustatytą atlyginimo dydį.


1.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos ar išrašo išdavimą

  Pažymų ar išrašų išdavimas per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
Registro išrašo išdavimas (nepriklausomai nuo išdavimo būdo) vieną kartą per kalendorinius metus Neatlygintinai Neatlygintinai
Registro pažymos ar išrašo (pakartotinai per kalendorinius metus) išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 4,34 Eur 6,52 Eur.
Registro pažymos ar išrašo (pakartotinai per kalendorinius metus), pasirašytų elektroniniu parašu, teikimas elektroniniu būdu (internetu): 4,05 Eur 6,08 Eur
Registro pažymos ar išrašo (pakartotinai per kalendorinius metus) teikimas registruotu paštu:    
Lietuvos Respublikoje:  5,84 Eur 8,02  Eur
Europos Sąjungos valstybėse narėse: 10,74 Eur 12,92 Eur
Kitose valstybėse:   9,29 Eur 11,47 Eur

Pastabos:

 • Atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz.Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 4,92 euro (pirmas egz. – 4,34 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai ir išrašui, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamiems elektroniniu būdu.
 • Registro pažymos ar išrašai skubos tvarka neišduodami, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.
 • 10 darbo dienų terminas gali būti pratęstas, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.

1.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos ar išrašo išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą ar išrašą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas – Informatikos ir ryšių departamentas;
 • Gavėjo kodas – 188774822;
 • Gavėjo sąskaita – LT317300010099475423;
 • Gavėjo bankas – AB Swedbank;
 • Banko kodas – 73000;
 • SWIFT kodas – Habalt 22;
 • Mokėjimo paskirtis – „TP“.

1.5. Kaip sužinoti apie Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie Registro pažymos ar išrašo parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?

Informatikos ir ryšių departamento interneto svetainėje adresu www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ ir nuorodą „Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą“, galite pasitikrinti pažymos ar išrašo rengimo eigą, t. y. pateikus asmens ir apsaugos kodus bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos ar išrašo parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

Asmenys, užsakantys Registro pažymas ar išrašus, informaciją apie pažymos ar išrašo parengimą gali gauti trumpąja teksto žinute (SMS). Paslauga teikiama asmenims, kurie pildydami prašymą Registro pažymai ar išrašui gauti nurodo, kad nori gauti pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą (jeigu pažymą ar išrašą nori atsiimti asmeniškai) arba pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą ir išsiuntimą (jeigu pažymą ar išrašą nori gauti registruotu paštu), bei nurodo telefono numerį, į kurį nori gauti pranešimą ir mobiliojo ryšio operatorių. Paslaugos kaina – 0,29 eur., įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Paslaugos mokestis įtraukiamas į mobiliojo ryšio vartotojo sąskaitą. Paslauga veikia tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.


1.6. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?

Pareiškėjas ar jo atstovas parengtą Registro pažymą ar išrašą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą. Pareiškėjas ar jo atstovas atsiimdamas Registro pažymą ar išrašą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamento priimamajame pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pareiškėjo atstovas papildomai pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

Pareiškėjui ar jo atstovui, užsakiusiam Registro pažymą ar išrašą elektroniniu būdu ir nurodžius pažymos ar išrašo formą – „Elektroninė forma“, Registro pažyma ar Registro išrašas, pasirašyti elektroniniu parašu, gali būti pateikiami elektroniniu būdu (internetu) per elektroninių paslaugų portalą adresu https://iktazr.vrm.lt/iktazr-epp-frontend/OpenPage?page=gyventojams arba per elektroninės valdžios portalą adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/service/184/34843?searchId=c2930200-afca-4611-994b-0a1ff0276432 .


1.7. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?

Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu https://adoc.archyvai.lt pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.


1.8. Prašymo formos pavyzdžiai


1.9. Daugiakalbė standartinė forma

Pareiškėjas (Lietuvos Respublikos pilietis) ar jo atstovas gali užsakyti daugiakalbę standartinę formą, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, atitinkamai pažymint prašymo formoje.

Daugiakalbė standartinė forma išduodama lietuvių kalba ir Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje bus pateikta Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažyma, kalba.

Daugiakalbė standartinė forma išduodama tik tuo atveju, kai  pareiškėjas nėra registruotas Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre.

Elektroniniu parašu pasirašyta Registro pažyma kartu su daugiakalbe standartine forma neišduodama.

[[#ex]]

Informatikos ir ryšių departamento priimamojo darbo laikas

Asmenys departamento priimamajame aptarnaujami departamento priimamojo darbo laiku:

Pirmadieniais Antradieniais Trečiadieniais Ketvirtadieniais Penktadieniais
8.00–17.00 val. 8.00–18.00 val. 8.00–17.00 val. 8.00–18.00 val. 8.00–15.45 val.

Dokumentai