Juridinių asmenų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, dėmesiui!

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2015 m. birželio 17 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies pakeitimai.

Juridinis asmuo, dalyvaujantis viešųjų pirkimų procedūroje kaip pakankamą įrodymą kad nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3 ir 7 punktuose nustatytų aplinkybių, perkančiajai organizacijai pateikia Informatikos ir ryšių departamento išduodamą pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje Pažymoje pateikiami duomenys apie patį juridinį asmenį ir apie juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus.

Pažymos, dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytų aplinkybių išduodamos tik fiziniams asmenims – juridinio asmens dalyviams, turintiems balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Pažymos juridiniams asmenims – juridinio asmens dalyviams, turintiems balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neišduodamos, kadangi Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (209 str.) nenumato baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą juridiniam asmeniui ir tokie duomenys nėra tvarkomi Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu Juridinių asmenų registre nėra duomenų apie juridinio asmens vadovą arba jie netikslūs (nepakanka duomenų asmeniui identifikuoti), pažyma dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje, nebus rengiama.

[[#ex]]

Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?

Prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiamas:

 • tiesiogiai, juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
 • faksu – fakso numeris (8 5) 2718302;
 • elektroniniu būdu (internetu) adresu iktazr.vrm.lt arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt ;

Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo kreipdamasis tiesiogiai pateikia:

 • nustatytos formos prašymą (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 • įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu, per pasiuntinį ar faksu pateikiamas:

 • nustatytos formos prašymas (prašymo formos pavyzdys);
 • atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

Registro pažymą ar išrašą užsakyti elektroniniu būdu internetu gali juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemos naudotojai, atlikę asmens tapatybės nustatymo procedūrą (identifikavimą) šioje sistemoje. Užsisakyti pažymą elektroniniu būdu galima per elektroninių paslaugų portalą adresu: www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkus nuorodą „Registro pažymos ar išrašo užsakymas“ . Taip pat Registro pažymą ar išrašą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt

Juridinio asmens vadovas elektroniniu būdu gali įgalioti kitą asmenį pateikti ir tvarkyti prašymus dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo per elektroninių paslaugų portalą adresu www.ird.lt pasirinkęs nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkęs nuorodą „Įgaliojimų suteikimas“. Juridinio asmens vadovas suteiktą įgaliojimą gali bet kada panaikinti.

Registro pažyma pradedama rengti, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 (Žin., 2012, Nr. 70-3601), nustatytą atlyginimo dydį.


Kaip užpildyti nustatytos formos prašymą dėl Registro pažymos išdavimo?

Prašyme nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, Registro pažymos gavimo teisinis pagrindas, Registro duomenų pateikimo forma (Registro pažyma ), Registro pažymos gavimo tikslas, Registro pažymos gavimo būdas(registruotu paštu, atsiimant juridinio asmens atstovo asmeniškai arba gaunant Registro pažymą elektroniniu būdu, pasirašytą elektroniniu parašu), pageidaujamas Registro pažymos egzempliorių kiekis. Prašyme nurodomi ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalterio (buhalterių), ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data) ir pateikiamas rašytinis juridinio asmens vadovo bei nurodytų asmenų sutikimas dėl jų duomenų teikimo iš Registro. Prašymą pasirašo įmonės vadovas ar kitas įgaliotas asmuo. Prašymas patvirtinamas įmonės spaudu.


Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą

  Per 10 darbo dienų Per 1 darbo dieną
Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį, turintį teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 10,44 Eur 15,63 Eur

Pastaba. Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) ūkinės bendrijos tikrųjų narių, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos išdavimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3,48 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 5,21 euro. Pvz. Jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos išdavimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6,96 euro.

  Per 10 darbo dienų Per 1 darbo dieną
Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį, turintį teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, pasirašytos elektroniniu parašu, teikimas elektroniniu būdu (internetu): 9,57 Eur 14,34 Eur

Pastaba. Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) ūkinės bendrijos tikrųjų narių, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos teikimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3.19 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 4.78 euro. Pvz. Jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos teikimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6.38 euro.

  Per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį, turintį teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus teikimas:    
Registruotu paštu: 11,68 Eur 16,87 Eur
Europos Sąjungos valstybėse narėse: 13,88 Eur 19,07 Eur
Kitose valstybėse: 13,31 Eur 18,50 Eur

Pastaba. Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) ūkinės bendrijos tikrųjų narių, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos išdavimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3,48 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 5,21 euro. Pvz. Jeigu pažyma teikiama registruotu paštu Lietuvos Respublikoje ir jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos išdavimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6,96 euro + 1,24 euro registruoto pašto išlaidos, viso 8,20 euro.

Atlyginimo už Registro pažymos antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 11,02 euro(pirmas egz. – 10,44 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai ir išrašui, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamiems elektroniniu būdu.

Registro pažymos išduodamos skubos tvarka, jeigu rengiant Registro pažymą nereikia patikslinti ar papildyti Registro duomenų.


Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą ar išrašą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas
 • Gavėjo kodas: 188774822
 • Gavėjo sąskaita: LT31 7300 0100 9947 5423
 • Gavėjo bankas: AB Swedbank
 • Banko kodas: 73000
 • SWIFT kodas: Habalt 22
 • Mokėjimo paskirtis: „TP“ ir nurodyti juridinio asmens pavadinimą, jeigu už juridinį asmenį moka kitas asmuo

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokamieji pavedimai, kurių mokėjimo paskirtyje nebus nurodytas juridinio asmens pavadinimas neužskaitomi – įmoka grąžinama pateikus paraišką.


Kaip sužinoti apie Registro pažymos rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie šio dokumento parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?

Elektroninių paslaugų portale adresu: www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkus nuorodą „Peržiūrėti pažymos rengimo eigą“ galite pasitikrinti pažymos rengimo eigą, t. y. pateikus juridinio asmens ir apsaugos kodus bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

Asmenys, užsakantys Registro pažymas, informaciją apie pažymos parengimą gali gauti trumpąja teksto žinute (SMS). Paslauga teikiama asmenims, kurie pildydami prašymą Registro pažymai ar išrašui gauti nurodo, kad nori gauti pranešimą apie pažymos parengimą (jeigu pažymą ar išrašą nori atsiimti asmeniškai) arba pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą ir išsiuntimą (jeigu pažymą ar išrašą nori gauti registruotu paštu), bei nurodo telefono numerį, į kurį nori gauti pranešimą ir mobiliojo ryšio operatorių. Paslaugos kaina –  0,29 euro, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Paslaugos mokestis įtraukiamas į mobiliojo ryšio vartotojo sąskaitą. Paslauga veikia tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.


Užsisakyti Registro pažymą elektroniniu būdu (internetu)


Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengtą Registro pažymą ar išrašą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu. Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas atsiimti Registro pažymą ar išrašą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia galiojantį asmens tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, užsakęs Registro pažymą ar Registro išrašą elektroniniu būdu, Registro pažymą ar Registro išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, gali gauti elektroniniu būdu adresu: www.ird.lt arba pasinaudojęs Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt.


Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?

Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu adoc.archyvai.lt pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.


Prašymo formos pavyzdžiai

[[#ex]]