[[#ex]]

Kur kreiptis asmeniui dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo?

Prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiamas:

 • tiesiogiai, pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
 • elektroniniu būdu (internetu) adresu per elektroninių paslaugų portalą adresu www.iktazr.vrm.lt arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis  www.epaslaugos.lt;
 • Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje (Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje).

Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai ar išrašui gauti?

Pareiškėjas ar jo atstovas kreipdamasis tiesiogiai pateikia:

 • nustatytos formos prašymą išduoti Registro pažymą ar išrašą (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ar jo kopija, patvirtintą notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka (jei prašymą pateikia pareiškėjo atstovas);
 • atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą ((jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka);
 • atstovavimą liudijantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas).

Siunčiant prašymą paštu,per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikiamas:

 • nustatytos formos prašymas išduoti Registro pažymą ar išrašą (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka) ar jo kopija;
 • galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą liudijančio dokumento kopijas, patvirtintas notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas);

Registro pažymą ar išrašą užsakyti elektroniniu būdu internetu gali pareiškėjai, elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemos naudotojai, atlikę asmens tapatybės nustatymo procedūrą (identifikavimą) šioje sistemoje. Užsisakyti Registro pažymą ar išrašą galima per elektroninių paslaugų portale adresu iktazr.vrm.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Gyventojams“ pasirinkus nuorodą „Registro pažymos ar išrašo užsakymas“. Taip pat Registro pažymą ar išrašą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt.

Registro pažyma ar Registro išrašas pradedamas rengti, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 (Žin., 2012, Nr. 70-3601), nustatytą atlyginimo dydį.


Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos ar išrašo išdavimą

  Per 10 darbo dienų Per 1 darbo dieną
Registro pažymos ar išrašo išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 4,34 Eur 6,52 Eur
Registro pažymos ar išrašo, pasirašytų elektroniniu parašu, teikimas elektroniniu būdu (internetu): 4,05 Eur 6,08 Eur
Registro pažymos ar išrašo teikimas registruotu paštu:    
Lietuvos Respublikoje: 5,58 Eur 7,76 Eur
Europos Sąjungos valstybėse narėse: 7,78 Eur 9,96 Eur
Registro pažymos ar išrašo išdavimas kitose valstybėse: 7,21 Eur 9,39 Eur

Pastaba. Atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 4,92 euro (pirmas egz. – 4,34 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai ir išrašui, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamiems elektroniniu būdu.

Registro pažymos ar išrašai skubos tvarka neišduodami, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.

10 darbo dienų terminas gali būti pratęstas, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.

Informuojame, kad Registro išrašas apie Registre tvarkomus duomenis vieną kartą per kalendorinius metus teikiamas neatlygintinai.


Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos ar išrašo išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą ar išrašą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas
 • Gavėjo kodas: 188774822
 • Gavėjo sąskaita: LT31 7300 0100 9947 5423
 • Gavėjo bankas: AB Swedbank
 • Banko kodas: 73000
 • SWIFT kodas: Habalt 22
 • Mokėjimo paskirtis: „TP“

Kaip sužinoti apie Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie Registro pažymos ar išrašo parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?

Elektroninių paslaugų portale adresu: www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Gyventojams“ pasirinkus nuorodą „Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą“ galite pasitikrinti pažymos ar išrašo rengimo eigą, t. y. pateikus asmens ir apsaugos kodus bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos ar išrašo parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

Asmenys, užsakantys Registro pažymas ar išrašus, informaciją apie pažymos ar išrašo parengimą gali gauti trumpąja teksto žinute (SMS). Paslauga teikiama asmenims, kurie pildydami prašymą Registro pažymai ar išrašui gauti nurodo, kad nori gauti pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą (jeigu pažymą ar išrašą nori atsiimti asmeniškai) arba pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą ir išsiuntimą (jeigu pažymą ar išrašą nori gauti registruotu paštu), bei nurodo telefono numerį, į kurį nori gauti pranešimą ir mobiliojo ryšio operatorių. Paslaugos kaina –  0,29 euro, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Paslaugos mokestis įtraukiamas į mobiliojo ryšio vartotojo sąskaitą. Paslauga veikia tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.


Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?

Pareiškėjas ar jo atstovas parengtą Registro pažymą ar išrašą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu. Pareiškėjas ar jo atstovas atsiimdamas Registro pažymą ar išrašą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamento priimamajame pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pareiškėjo atstovas papildomai pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

Pareiškėjui ar jo atstovui, užsakiusiam Registro pažymą ar išrašą elektroniniu būdu, Registro pažyma ar Registro išrašas, pasirašyti elektroniniu parašu, gali būti pateikiami elektroniniu būdu adresu: www.ird.lt arba per Elektroninės valdžios portalą www.epaslaugos.lt.


Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?

Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu adoc.archyvai.lt pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.


Užsakyti pažymą internetu per Portalą


Prašymo formos pavyzdžiai

[[#ex]]