[[#ex]]

Kur kreiptis dėl prieigos prie Portalo?

Valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teisės suteikimas, norint pasinaudoti elektroninių paslaugų portalo teikiamomis paslaugomis

Valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teisė, norint pasinaudoti elektroninio portalo teikiamomis paslaugomis, suteikiama:

  • Sudarius Asmens duomenų teikimo sutartis;
  • Pateikus prašymą įregistruoti Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotoju ir pasižadėjimą laikytis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų saugos reikalavimų, vadovaujantis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1V-165, nustatyta tvarka.

Dokumentai:


Prašymų nagrinėjimo tvarka ir prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos teisės suteikimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, išnagrinėjęs prašymą dėl prieigos prie Vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos centrinio duomenų banko (toliau – VRIS CDB) teisės suteikimo ir priėmęs sprendimą jį patenkinti, suteikia prašyme nurodytam Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, prisijungimo prie VRIS CDB duomenis (prisijungimo vardą ir laikiną slaptažodį), prieigos prie VRIS CDB teises, registruoja jį VRIS CDB naudotojų administravimo posistemėje ir prisijungimo duomenis perduoda asmeniškai arba išsiunčia registruotu paštu VRIS CDB naudotojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. VRIS CDB naudotojas laikomas įregistruotu, kai jam suteikiamas identifikavimo kodas ir jo duomenys įrašomi į VRIS CDB naudotojų administravimo posistemę.


Kur kreiptis dėl Registro išrašo teikimo?

Paklausimas dėl Registro duomenų apie fizinį ar juridinį asmenį Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiamas:

  • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
  • faksu – fakso numeris (8 5) 2718302;
  • elektroniniu būdu (internetu) adresu iktazr.vrm.lt arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt. Teisė pateikti paklausimą šiuo būdu suteikiama aukščiau nurodyta tvarka. Paklausimas pateikiamas prisijungus prie elektroninių paslaugų portalo, užpildžius elektroninę paklausimo formą, pasirenkant teisinį pagrindą;

Atlyginimo dydžiai už Registro išrašo teikimą

Valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms Registro išrašai teikiami neatlygintinai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms tiesioginėms jų funkcijoms atlikti. Parengti Registro išrašai išsiunčiami registruotu paštu.


Užsakyti Registro išrašą elektroniniu būdu (internetu) per Portalą


Paklausimo formos pavyzdžiai


Informacijos teikimas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, išduodančioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Vadovaujantis Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 6, 7.1.4 ir 11 punktais, pagal rašytinius savivaldybių vykdomųjų institucijų prašymus departamentas teikia šioms institucijoms informaciją, ar įmonei arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą (toliau – Informacija).

Savivaldybių vykdomųjų institucijų rašytiniai prašymai dėl Informacijos teikimo pateikiami:

  • elektroninio pašto adresu ird@vrm.lt;
  • faksu (8 5) 271 8921;
  • per Elektroninių paslaugų portalą (dėl šio duomenų teikimo savivaldybės yra sudariusios su departamentu duomenų teikimo sutartis).

Rašytiniuose prašymuose savivaldybių vykdomosios institucijos privalo nurodyti:

  • įmonės, kuriai ketinama išduoti licenciją, pavadinimą ir kodą;
  • įmonės vadovo ar kitų asmenų, apie kuriuos norima gauti Informaciją dėl licencijos išdavimo, vardus, pavardes ir asmens kodus arba gimimo datas, jei asmenys neturi asmens kodų.

Minėtus duomenis pagal Taisyklių 23.1 punktą savivaldybių vykdomosioms institucijoms turi pateikti įmonės paraiškoje išduoti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licenciją.

Pažymime, kad departamentas savivaldybių vykdomosioms institucijoms teiks Informaciją tik apie tuos fizinius ir juridinius asmenis, kurie bus nurodyti savivaldybių vykdomosios institucijos rašytiniame prašyme.

Pagal Taisyklių 51 punktą Informatikos ir ryšių departamentas informacijos neteikia.

[[#ex]]