[[#ex]]

Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?

Paklausimas dėl Registro duomenų apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą Informatikos ir ryšių departamentui pateikiamas:

 • tiesiogiai, finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
 • faksu – fakso numeris (8 5) 2718302.

Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?

Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo kreipdamasis tiesiogiai pateikia:

 • nustatytos formos paklausimą išduoti Registro pažymą (paklausimo formos pavyzdys);
 • finansinių įsipareigojimų sutarties kopiją arba dokumentą, patvirtinantį prievolės įvykdymą regreso tvarka, ar jo kopiją;
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • atlyginimo už Registro pažymą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 • įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu, per pasiuntinį ar faksu pateikiamas:

 • nustatytos formos paklausimas (paklausimo formos pavyzdys);
 • finansinių įsipareigojimų sutarties kopija arba dokumentas, patvirtinantis prievolės įvykdymą regreso tvarka, ar jo kopija;
 • atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.

Finansų įstaigoms Registro duomenys teikiami tik tais atvejais, kai būtina nustatyti asmens, kuris pagal sudarytą sutartį nevykdo finansinių įsipareigojimų įstaigai, buvimo vietą.

Draudimo įmonėms Registro duomenys teikiami tik tais atvejais, kai būtina nustatyti asmens, kuris regreso tvarka privalo įvykdyti prievolę, buvimo vietą.


Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą

  Per 10 darbo dienų Per 1 darbo dieną
Registro pažymos išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 2,90 Eur 4,34 Eur
Registro pažymos teikimas registruotu paštu (Registro pažyma ar išrašas parengiami per žemiau nurodytą terminą, neįskaitant siuntimo paštu termino):    
Lietuvos Respublikoje: 4,14 Eur 5,58 Eur

Pastaba. Atlyginimo už Registro pažymos antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 3,48 euro (pirmas egz. – 2,90 euro ir du egz. – po 0,29 euro).

Registro pažymos išduodamos skubos tvarka, jeigu rengiant Registro pažymą nereikia patikslinti ar papildyti Registro duomenų.


Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas
 • Gavėjo kodas: 188774822
 • Gavėjo sąskaita: LT31 7300 0100 9947 5423
 • Gavėjo bankas: AB Swedbank
 • Banko kodas: 73000
 • SWIFT kodas: Habalt 22
 • Mokėjimo paskirtis: \“TP\“ ir nurodyti juridinio asmens pavadinimą, jeigu už juridinį asmenį moka kitas asmuo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokamieji pavedimai, kurių mokėjimo paskirtyje nebus nurodytas juridinio asmens pavadinimas neužskaitomi – įmoka grąžinama pateikus paraišką.


Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?

Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengtą Registro pažymą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente arba gauti registruotu paštu. Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas atsiimti Registro pažymą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia galiojantį asmens tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (jei dėl pažymos kreipiasi įgaliotas asmuo).


Paklausimo formos pavyzdžiai

[[#ex]]