Skip to main content

EFEN projekto baigiamoji konferencija

2014 10 02

2014 m. rugsėjo 23-24 d. Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė, Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Donatas Valiukas ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Informacinių technologijų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Romas Kivaras dalyvavo projekto „ECRIS pirštų atspaudų keitimosi tinklas“ („ECRIS Fingerprint Exchange Network“) (toliau – EFEN projektas) baigiamojoje konferencijoje Romoje (Italijos Respublika).

Konferencijoje dalyvavo 21 Europos Sąjungos valstybės narės delegacija, Europos Komisijos, Interpolo, Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (EUROJUST) ir Europos teisininkų mokymo tinklo (European Judicial Training Network) atstovai. Konferencijai pirmininkavo Jungtinės Karalystės West Mercia policijos vyriausiasis konsteblis David Shaw, kuris vadovauja Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos Konfliktų valdymo agentūrai, taip pat yra atsakingas už nacionalinės pirštų atspaudų sistemos plėtrą.

Konferencijos metu Jungtinės Karalystės atstovai pristatė EFEN projekto eigą, atliktus darbus ir pasiekimus. Siekiant pagrindinių projekto tikslų – identifikuoti teisines bei technines kliūtis pirštų atspaudų naudojimui asmenų identifikavimo procesuose; supažindinti valstybes nares su asmenų identifikavimo svarba baudžiamajame procese bei skatinti naudoti pirštų atspaudus, keičiantis teistumo informacija su kitomis valstybėmis narėmis; dalintis gerąja biometrinių duomenų ir informacijos apie nuosprendžius keitimosi praktika, sudarant taip vadinamą pirštų atspaudų naudotojų tinklą – organizuoti seminarai su 21 valstybės narės teistumo bei pirštų atspaudų ekspertais ir 19 valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už teisėjų mokymą, atstovais, taip pat 4 partnerių susitikimai. Projekto metu daug dėmesio skirta Kroatijos integracijai į Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS (toliau – ECRIS sistema arba ECRIS) ir keitimuisi teistumo bei pirštų atspaudų duomenimis su šia valstybe nare. Organizuoti 3 seminarai su šios valstybės narės nacionaliniais. Vykdydama EFEN projektą, Jungtinė Karalystė modernizavo nacionalines teistumo duomenų ir biometrinių duomenų sistemas. Paskaičiuota, kad modernizavimo metu sukurta automatinė sąsaja tarp minėtų sistemų, keičiantis pirštų atspaudų duomenimis su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bei atliekant asmenų identifikavimą, leido sutaupyti iki 78% laiko ir 55% finansinių resursų. Jungtinės Karalystės atstovai pažymėjo, kad šiuo metu pirštų atspaudais kartu su teistumo duomenimis nuolat keičiasi tik 6 valstybės narės, nors kitos 18 valstybių narių neturi teisinių kliūčių keitimuisi pirštų atspaudais. Pagrindinės nesikeitimo priežastys išskirtos šios: skirtingos valstybių narių identifikavimo procedūros, skirtingos nacionalinių teistumo ir pirštų atspaudų sistemų programinės įrangos, skirtingi nacionalinių teistumo ir pirštų atspaudų sistemų valdytojai (Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijos), automatinių sąsajų tarp nacionalinių teistumo ir pirštų atspaudų sistemų nebuvimas, žmogiškųjų ir finansinių resursų stoka. Konferencijos metu Lietuva buvo paminėta kaip viena iš 3 moderniausių šioje srityje valstybių narių, turinčių automatinę sąsają tarp nacionalinio teistumo registro, pirštų atspaudų registro ir ECRIS sistemos. Europos Komisijos atstovas pateikė statistinę informaciją apie duomenų mainus per ECRIS sistemą. Šiuo metu duomenimis per ECRIS sistemą keičiasi 26 valstybės narės. Nuo ECRIS pradžios – 2012 m. balandžio 27 d. iki šiol apsikeista 1,8 mln. žinučių, o ECRIS sąsajų tarp skirtingų valstybių narių skaičius, lyginant su 2012 m. balandžio mėn., išaugo 60%. Net 31% (87000) atsakymų į užklausas turėjo informaciją apie 1 ar daugiau apkaltinamųjų nuosprendžių. Tokie skaičiai, pasak Europos Komisijos atstovo, rodo nenuginčijamą ECRIS sistemos svarbą ir naudą Europos Sąjungos mastu keičiantis teistumo duomenimis ir tokiu būdu siekiant apsaugoti Europos piliečius nuo asmenų, kurie daro nusikalstamas veikas skirtingose valstybėse narėse.

Konferencijos metu pranešimus skaitė: Annamaria Palma Guarnier – Italijos Respublikos   Teisingumo ministerijos Teisingumo reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja, Darko Vincek – Kroatijos Respublikos Teisingumo ministerijos Tarptautinio teistumo duomenų keitimosi departamento direktorius, Elise Thevenin-Scott – Prancūzijos Respublikos Teisingumo ministerijos Nacionalinio teistumo registro vykdomojo komiteto narė ir teisėja, Jaime Lopez-Loosvelt – Europos Komisijos ECRIS sistemos projektų vadovas, Monica Marti Garcia – Europos teisininkų mokymo tinklo atstovė. Konferencijos dalyviai dar kartą pabrėžė asmenų, ypač užsienio piliečių, identifikavimo baudžiamajame procese svarbą ir pirštų atspaudų naudojimo būtinybę, taip pat teistumo kitose valstybėse duomenų panaudojimą teisme, skiriant bausmes už naujas nusikalstamas veikas. Visos valstybės narės vienareikšmiškai sutarė tęsti pradėtą darbą šioje srityje ir ieškoti resursų, siekiant keistis pirštų atspaudais su kitomis valstybėmis narėmis asmenų identifikavimo procesuose. Jungtinės Karalystės atstovai pristatė naują Europos Komisijos finansuojamą ir 2 metus truksiantį projektą „Improving data quality of EU criminals“, kurio pagrindinis tikslas – surinkti ir apibendrinti informaciją apie visų valstybių narių naudojamas nacionalines asmenų identifikavimo procedūras ir sukurti priemonę, leisiančią teisėsaugos institucijoms operatyviai susižinoti apie konkrečioje valstybėje narėje taikomą identifikavimo procedūrą, naudojamus privalomus ir papildomus identifikavimo duomenis.

EFEN projektą vykdė Jungtinės Karalystės Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacija (Association of Chief Police Officers ACPO) kartu su projekto parteriais – Lietuva, Latvija, Ispanija, Portugalija ir Slovėnija. Informatikos ir ryšių departamentas, būdamas nacionalinio teistumo registro – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro – valdytojas, 2012 m. kovo 9 d. pasirašė partnerystės deklaraciją su Jungtine Karalyste ir įsipareigojo dalyvauti Projekto partnerių susitikimuose ir konferencijose, teikti konsultacijas Projekto vykdytojams, partneriams ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms pirštų atspaudų apsikeitimo bei asmenų identifikavimo klausimais. Projektas truko 2 metus nuo 2012 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. spalio mėn.

Konferencijos biuletenis