Skip to main content

Informatikos ir ryšių departamentas sėkmingai keičiasi informacija per ECRIS

2014 04 11

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sėkmingai atlieka Lietuvos Respublikos centrinės institucijos funkcijas ir aktyviai keičiasi teistumo informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS. Per praėjusius 2013 metus Informatikos ir ryšių departamentas pradėjo keistis informacija elektroniniu būdu su 7 naujomis valstybėmis narėmis, o nuo ECRIS pradžios – 2012 m. balandžio 27 d. iki šiol elektroninis apsikeitimas vyksta su 19 valstybių narių: Latvija, Jungtine Karalyste, Ispanija, Prancūzija, Austrija, Lenkija, Nyderlandais, Bulgarija, Rumunija, Suomija, Airija, Estija, Danija, Italija, Belgija, Vokietija, Liuksemburgu, Vengrija, Čekija.

Praėję metai – ECRIS informacijos mainų augimo metai. 2013 m. gruodžio mėnesį prie ECRIS buvo prisijungusios 25 valstybės narės, o susijungimų tarp valstybių narių skaičius išaugo nuo 173 2012 metais iki 379 2013 metais. Pranešimų, siunčiamų tarp valstybių narių per ECRIS, skaičius padidėjo beveik tris kartus: nuo 300973 2012 metais iki 862643 2013 metais. Didžiausią skaičių sudarė pranešimai apie asmenis, pripažintus kaltais valstybėse narėse – 254836. Paklausimų dėl teistumo skaičius siekė 130271, atsakymų į paklausimus – 123572. 81% visų paklausimų sudarė paklausimai baudžiamosios bylos tikslais. Informatikos ir ryšių departamentas per 2013 metus išsiuntė 28809 pranešimus. Pagal gaunamų paklausimų ir atsakymų į paklausimus skaičių Lietuva užėmė penktą vietą – gavo 6% visų paklausimų, po Lenkijos (29%), Vokietijos (12%), Rumunijos (7%) ir Prancūzijos (7%); išsiuntė 7141 atsakymus, po Lenkijos (37289), Vokietijos (15326), Rumunijos (9648) ir Prancūzijos (8674). Daugiausia paklausimų ir pranešimų Informatikos ir ryšių departamentas gavo iš Jungtinės Karalystės – 18,3% visų tos šalies siunčiamų paklausimų (28823) ir 13,3% visų tos šalies siunčiamų pranešimų dėl asmenų pripažinimo kaltais toje šalyje (37090).

Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą suteikti Europos piliečiams aukštą saugumo lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Minėtam tikslui pasiekti buvo sukurta ir nuo 2012 m. balandžio 27 d. pradėjo veikti ECRIS – decentralizuota Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema, grindžiama kiekvienos valstybės narės nuosprendžių registrų duomenų baze. Už ECRIS įgyvendinimą nacionaliniu lygiu atsakingos ES valstybės narės, o Europos Komisija, kaip projektą koordinuojanti institucija, įsipareigojo prireikus teikti ES valstybėms narėms techninę pagalbą. Informatikos ir ryšių departamentas, būdamas nacionalinio teistumo – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro – valdytojas ir tvarkytojas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos centrinės institucijos, atsakingos už keitimąsi informacija apie teistumą, paskyrimo“ buvo paskirtas Lietuvos Respublikos centrine institucija, atsakinga už keitimąsi teistumo informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.

Laiku įgyvendinęs visas reikiamas teisines ir technines priemones, Informatikos ir ryšių departamentas 2012 m. balandžio 27 d. prisijungė prie ECRIS ir pradėjo keistis teistumo informacija su Latvijos Respublika. Palaipsniui vykdant duomenų mainų testavimus, valstybių narių skaičius, su kuriomis elektroniniu būdu pradėta keistis informacija, augo ir šiuo metu siekia 19 valstybių narių.

Atlikus Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro modernizavimo darbus, sukurta programinė įranga, kurios dėka Lietuvos Respublikos nacionalinės teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos elektroniniu būdu teikia paklausimus Informatikos ir ryšių departamentui, kuris perduoda juos per ECRIS Europos Sąjungos šalių centrinėms institucijoms ir tuo pačiu būdu gauna teistumo duomenis. Europos Sąjungos valstybės narės keičiasi informacija kompiuterizuotu būdu, naudojant standartizuotą formą bei nusikalstamų veikų ir sankcijų kodus, o tai leidžia perduodamą informaciją visiems suprasti vienodai, be to, informacijos perdavimas vyksta žymiai greičiau.

Informatikos ir ryšių departamentas aktyviai bendradarbiauja su valstybių narių įgaliotomis institucijomis ir Europos Komisija, siekiant susijungti su visų Europos Sąjungos valstybių narių programinėmis įrangomis ir pradėti keistis teistumo informacija elektroniniu būdu per ECRIS.

Daugiau statistinės informacijos apie ECRIS ...