Naujos sudėties Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisija susirinko į pirmą posėdį 2014 m.

2014 04 03

EISKSKK posėdisBalandžio 3 d. Vidaus reikalų ministerijoje susirinko atnaujintos, išplėstos sudėties tarpinstitucinė kolegiali Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisija. Į komisijos sudėtį įtraukti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto, Energetikos, Ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai. Posėdžiui vadovavo komisijos pirmininkas vidaus reikalų viceministras Algimantas Juocevičius, posėdį organizavo Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vykdantis koordinavimo komisijos sekretoriato funkcijas. Koordinavimo komisijai pristatytos keturios 2013 m. veiklos ataskaitos kibernetinio saugumo srityje, ji supažindinta su nauja kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos institucinės sąrangos koncepcija, kurią komisijai pateikė Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų atstovai, taip pat aptarta Nacionalinio CERT-LT informacija apie 2013 m. ir 2014 m. I ketvirčio tinklų incidentus bei jų pokyčius ir tendencijas.

Posėdyje pritarta koordinavimo komisijos 2013 m. veiklos ataskaitos projektui, kurį pristatė komisijos pirmininko pavaduotojas, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius G. Čiurlionis. Jis supažindino dalyvius su komisijos svarstytų klausimų tematika, komisijos sprendimais ir rekomendacijomis, informavo, kad koordinavimo komisija 2013 m. dirbo rezultatyviai ir įvykdė visus esminius uždavinius, atskirai pabrėždamas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpio iššūkius ir priemones.

EISKSKK posėdisKoordinavimo komisija jau antrus metus surenka ir analizuoja informaciją apie valstybės institucijų, atsakingų už elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) sritį, vykdytas priemones ir veiksmus, todėl atsirado galimybė įvertinti atsakingų institucijų indėlį ir kompetenciją. Paminėti Vidaus reikalų ministerijos, kaip atsakingos už elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos formavimą institucijos, parengti poįstatyminiai teisės aktai, kurie leido sustiprinti elektroninės informacijos saugą valstybėje (atnaujinti Bendrieji elektroninės informacijos saugos reikalavimai, Techniniai elektroninės informacijos saugos reikalavimai ir kt.), Ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinio CERT-LT veiklos organizavimas 24/7 režimu ir incidentų tyrimo statistika bei 2013 m. surengtos tarpinstitucinės kibernetinės pratybos „X1306“; įsteigtos Galimų kibernetinių saugumo incidentų pasekmių valdymo grupės veikla, Lietuvos kriminalinės policijos biuro organizaciniai veiksmai (Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdyboje įsteigtas naujas padalinys, atliekantis interneto monitoringą); elektroninių nusikaltimų tyrimo statistiniai duomenys, kiti aktualūs klausimai.